1. Chấp nhận

Rất cám ơn bạn đã ghé thăm trang web này (“Trang web”) được cung cấp bởi Danny Jewelry. Bằng cách truy cập và duyệt Trang web này, khách truy cập (còn được gọi là “bạn”) chấp nhận không giới hạn hoặc chấp nhận Điều khoản Sử dụng này và tất cả các luật hiện hành.

2. Không phụ thuộc và không có trách nhiệm pháp lý

Thông tin được trình bày trên Trang web này chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin chung. Việc sử dụng Trang web này hoàn toàn do bạn, khách truy cập, chịu rủi ro. Bất kỳ sự phụ thuộc nào vào các tài liệu của Trang web này sẽ hoàn toàn chịu rủi ro của chính người dùng. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tính chính xác hoặc đầy đủ của các tài liệu đó bởi bạn hoặc bất kỳ khách truy cập nào khác vào Trang web này.

Nội dung có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi bất kỳ thay đổi nào đối với các tài liệu và thông tin có trên Trang web này.

3. Thông tin của bên thứ ba

Trang web này có thể bao gồm hoặc tham chiếu đến nội dung do các bên thứ ba cung cấp. Tất cả các tuyên bố và / hoặc ý kiến ​​được trình bày trong các tài liệu đó chỉ là ý kiến ​​và trách nhiệm của cá nhân hoặc tổ chức cung cấp các tài liệu đó và không đại diện hoặc phản ánh ý kiến ​​của Danny Jewelry. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ tài liệu nào được cung cấp hoặc các ý kiến ​​được thể hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

4. Thông tin / Dữ liệu được cung cấp cho Danny Jewelry

Bạn không có quyền sở hữu hoặc quyền khác đối với bất kỳ thông tin, dữ liệu hoặc các tài liệu khác được truyền tải hoặc đăng tải hoặc được cung cấp bởi bạn trên hoặc thông qua trang web này bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ dữ liệu, câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc như, và bạn thừa nhận và đồng ý rằng nó sẽ không được coi là bí mật hoặc độc quyền. Mọi thông tin, dữ liệu hoặc các tài liệu khác được truyền đi hoặc đăng tải hoặc cung cấp theo cách khác sẽ trở thành tài sản của Danny Jewelry và các chi nhánh của nó và có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc tái tạo, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát sóng , đăng và nói cách khác, trên Trang web này và các nơi khác trên internet. Hơn nữa, Danny Jewelry và các chi nhánh của Danny Jewelry sẽ được tự do sử dụng bất kỳ thiết kế, ý tưởng, tác phẩm nghệ thuật, phát minh, phát triển, đề xuất và / hoặc khái niệm nào có trong bất kỳ thông tin liên lạc nào được truyền hoặc đăng hoặc có sẵn trên Trang web này cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, đánh giá thống kê, phát triển, sản xuất, quảng cáo và / hoặc tiếp thị sản phẩm. Bất kỳ việc sử dụng nào như vậy sẽ không được đền bù hoặc công nhận đối với người gửi thông tin,

Nếu bạn gửi tài liệu và bạn có một số quyền theo luật hiện hành đối với những tài liệu đó bất chấp các Điều khoản Sử dụng này, bạn cấp cho Danny Jewelry và các chi nhánh quyền sử dụng, tái sản xuất không hạn chế, độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và hoàn toàn có thể cấp phép lại. , sửa đổi, điều chỉnh, xóa, hủy, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối và hiển thị các tài liệu đó trên khắp thế giới bằng bất kỳ phương tiện nào. Bạn cũng đồng ý rằng Danny Jewelry sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết nào mà bạn hoặc cá nhân thay mặt bạn cung cấp cho Danny Jewelry. Bạn cấp cho Danny Jewelry và các chi nhánh quyền sử dụng bất kỳ tên nào bạn gửi liên quan đến tài liệu đó ở bất kỳ đâu và theo bất kỳ cách nào, mà không có quyền nhận bất kỳ khoản bồi thường hoặc công nhận nào.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web này và toàn bộ nội dung, tính năng và chức năng của nó (bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả thông tin, phần mềm, văn bản, màn hình, hình ảnh, video và âm thanh cũng như thiết kế, lựa chọn và sắp xếp chúng), là tài sản duy nhất và độc quyền của Danny Jewelry và / hoặc các chi nhánh của nó, người cấp phép hoặc các nhà cung cấp được ủy quyền khác của tài liệu đó và được bảo vệ bởi các luật hiện hành về bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và / hoặc các quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền độc quyền khác.

Bạn có thể tự do duyệt Trang web này nhưng chỉ được phép truy cập, tải xuống hoặc sử dụng thông tin từ Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video nào cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Điều này phải được thực hiện với điều kiện là tất cả các thông báo về bản quyền, nhãn hiệu và các thông báo độc quyền khác được giữ nguyên vẹn và xuất hiện trên bất kỳ bản sao chép nào trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Không sao chép bất kỳ phần nào của Trang web này có thể được bán, phân phối, cấp phép hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác vì lợi ích thương mại, mục đích tội phạm, quanh co hoặc chính trị cũng như trong bất kỳ trường hợp nào, nó sẽ không được sửa đổi hoặc kết hợp vào bất kỳ tác phẩm, ấn phẩm hoặc trang web cũng không được sử dụng để pha loãng, chê bai hoặc ảnh hưởng xấu đến thương hiệu Danny Jewelry hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có liên quan, được tuyển dụng,

Các nhãn hiệu, biểu tượng, ký tự và nhãn hiệu dịch vụ (sau đây gọi chung là "Nhãn hiệu") được sử dụng, thường xuyên trên Trang web này, trừ khi có quy định khác và tài liệu có bản quyền ("Tài liệu có bản quyền") là nhãn hiệu hoặc tên thương mại được bảo hộ và bản quyền của Danny Jewelry và / hoặc các chi nhánh của nó. Không có nội dung nào trên Trang web này nên được hiểu là cấp bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu hoặc Tài liệu có Bản quyền nào được sử dụng hoặc hiển thị trên Trang web này. Việc bạn sử dụng / lạm dụng các Tài liệu có Bản quyền về Nhãn hiệu được sử dụng hoặc hiển thị trên Trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên Trang web này, ngoại trừ được quy định trong Điều khoản Sử dụng này, đều bị nghiêm cấm và sẽ được coi là cố ý.

6. Liên kết đến các trang web khác

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web do các bên thứ ba cung cấp. Các liên kết này chỉ được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho bạn và như một phương tiện bổ sung để truy cập vào thông tin có trong đó. Chúng tôi không nhất thiết phải xem xét hoặc phê duyệt thông tin trên các trang web khác đó và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung của các trang web đó hoặc bất kỳ trang web nào khác hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được cung cấp thông qua các trang web đó hoặc bất kỳ trang web nào khác. Việc bao gồm các liên kết đến các trang web khác không nên được xem như một sự chứng thực cho nội dung của các trang được liên kết. Các điều khoản và điều kiện khác nhau có thể áp dụng cho việc bạn sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào. Danny Jewelry sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh do việc bạn sử dụng bất kỳ trang web liên kết nào.

Danny Jewelry cấm lưu vào bộ nhớ đệm của bất kỳ phần nào của Trang web này và bất kỳ liên kết trái phép nào đến Trang web này và việc đóng khung trái phép vào trang web này. Danny Jewelry có quyền vô hiệu hóa bất kỳ liên kết hoặc khung trái phép nào.

7. Bảo hành

Việc bạn sử dụng trang web này, nội dung của nó và bất kỳ dịch vụ hoặc mục nào có được thông qua trang web này là rủi ro của riêng bạn. Trang web này được cung cấp cho bạn trên cơ sở "nguyên trạng" và "hiện có". Hậu quả, Danny Jewelry không không bảo đảm bất kỳ hình thức nào, dù dưới sự rõ ràng, ngụ ý, truyện nghĩa hoặc cách khác (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các bảo đảm ngẫu nhiên về khả năng lao động và sự phù hợp với một mục đích sản phẩm cụ thể) trang web này, là kết quả tham khảo sản phẩm hoặc dịch vụ này trên trang web này. Bao gồm các bảo đảm từ chối như vậy, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ tuyên bố nào rằng bất kỳ nội dung nào trên trang web này là hoàn thiện, chính xác, tin cậy, kịp thời và không xâm phạm quyền của bên thứ ba; rằng việc truy cập vào trang web này không được sửa chữa hoặc không có lỗi; rằng trang web này là an toàn;bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào cũng được từ chối rõ ràng và có thể không liên quan đến trước. Việc bắt đầu không ảnh hưởng đến bất kỳ bảo đảm nào mà có thể không loại trừ hoặc giới hạn theo luật áp dụng.

Danny Jewelry có quyền hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web này, hoặc bất kỳ tính năng nào của Trang web này hoặc một phần của trang web này, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Bạn hiểu rằng chúng tôi không thể và không đảm bảo hoặc bảo đảm rằng các tệp có sẵn để tải xuống từ internet hoặc Trang web này sẽ không có vi rút hoặc mã phá hoại khác. Bạn có trách nhiệm thực hiện đủ các thủ tục và trạm kiểm soát để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn về bảo vệ chống vi-rút và độ chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra, cũng như duy trì một phương tiện bên ngoài trang web của chúng tôi để tái tạo lại bất kỳ dữ liệu bị mất nào.

8. Các hoạt động & Tuyên bố bị Cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web này cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các Điều khoản Sử dụng này. Danny Jewelry có thể, bất cứ lúc nào, theo dõi hoặc xem xét các cuộc thảo luận, trò chuyện, đăng, truyền tải, bảng thông báo, nếu có, và những thứ tương tự trên Trang web này, Danny Jewelry và các chi nhánh của nó không có nghĩa vụ phải làm như vậy và giả sử là không trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với mất mát, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và các chi phí và chi phí phát sinh liên quan đến vấn đề đó, hoặc phát sinh từ bất kỳ lỗi, thiếu sót, nói xấu, vu khống, nguy hiểm, sai sự thật, tục tĩu, bôi nhọ, nội dung khiêu dâm, tiết lộ quyền riêng tư, không chính xác hoặc các khía cạnh khác có trong bất kỳ thông tin nào được phổ biến thông qua bất kỳ hoạt động nào như vậy trên hoặc thông qua Trang web này. Khách truy cập bị cấm đăng hoặc truyền bất kỳ điều gì bất hợp pháp, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, sai sự thật, sai trái, nguy hiểm, tục tĩu, tài liệu gây tai tiếng, kích động, khiêu dâm hoặc tục tĩu hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi bị coi là tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy tắc và quy định nào hoặc bất kỳ quy tắc ứng xử nào áp dụng cho Danny Jewelry và / hoặc bất kỳ chi nhánh nào của nó. Danny Jewelry dự định hợp tác với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào và tuân thủ mọi trát đòi hầu tòa, thẩm vấn hoặc yêu cầu khám phá khác và / hoặc lệnh tòa yêu cầu hoặc chỉ đạo Danny Jewelry tiết lộ danh tính của bất kỳ ai truyền hoặc đăng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào như vậy. các quy tắc và quy định hoặc bất kỳ quy tắc ứng xử nào áp dụng cho Danny Jewelry và / hoặc bất kỳ chi nhánh nào của nó. Danny Jewelry dự định hợp tác với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào và tuân thủ mọi trát đòi hầu tòa, thẩm vấn hoặc yêu cầu khám phá khác và / hoặc lệnh tòa yêu cầu hoặc chỉ đạo Danny Jewelry tiết lộ danh tính của bất kỳ ai truyền hoặc đăng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào như vậy. các quy tắc và quy định hoặc bất kỳ quy tắc ứng xử nào áp dụng cho Danny Jewelry và / hoặc bất kỳ chi nhánh nào của nó. Danny Jewelry dự định hợp tác với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào và tuân thủ mọi trát đòi hầu tòa, thẩm vấn hoặc yêu cầu khám phá khác và / hoặc lệnh tòa yêu cầu hoặc chỉ đạo Danny Jewelry tiết lộ danh tính của bất kỳ ai truyền hoặc đăng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào như vậy.

Khách truy cập còn bị cấm thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể cấu thành vi phạm quyền riêng tư (bao gồm nhưng không giới hạn việc tải lên thông tin cá nhân của cá nhân khác mà không có sự đồng ý của cá nhân có liên quan) hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của cá nhân khác; sử dụng Trang web này để bôi nhọ hoặc bôi nhọ Danny Jewelry hoặc bất kỳ chi nhánh nào của nó, nhân viên của nó hoặc các cá nhân hoặc tổ chức khác bằng cách hành động theo cách làm mất uy tín, hình ảnh hoặc thiện chí của Danny Jewelry và các chi nhánh của nó và tải lên các tệp chứa vi-rút có thể gây thương tích và / hoặc thiệt hại cho tài sản của Danny Jewelry và các chi nhánh của nó hoặc tài sản của các cá nhân hoặc tổ chức khác.

9. Chấm dứt

Nếu bạn vi phạm, hoặc cố gắng vi phạm, hoặc lôi kéo bất kỳ bên thứ ba nào vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều khoản Sử dụng này, Công ty có thể thực hiện hành động sửa chữa ngay lập tức. Các biện pháp đó bao gồm việc ngăn người dùng sử dụng các dịch vụ do Danny Jewelry cung cấp và xóa ngay lập tức mà không cần thông báo bất kỳ thông tin, dữ liệu và nội dung nào được người dùng đưa lên Trang web này.

10. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Danny Jewelry vô hại, các chi nhánh, người cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ của Danny Jewelry và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp, người kế thừa và chuyển nhượng từ và chống lại bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý nào , thiệt hại, phán quyết, giải thưởng, tổn thất, chi phí, chi phí hoặc lệ phí (bao gồm phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm Điều khoản sử dụng do bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào từ phía bạn hoặc nhân danh bạn, bao gồm cả việc bạn sử dụng hoặc thay mặt bạn trên Trang web này.

11. Các thay đổi đối với các Điều khoản Sử dụng này

Danny Jewelry có quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo, bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên Trang web này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ mọi thay đổi mà chúng tôi thực hiện đối với Điều khoản Sử dụng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web này sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách khác có nghĩa là bạn chấp nhận các thay đổi.

12. Khác

TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẾN “Danny Jewelry” SẼ CHỈ LÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO DANNY JEWELRY

Danny Jewelry không từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được nêu trong Điều khoản Sử dụng này sẽ được coi là sự từ bỏ thêm hoặc tiếp tục đối với điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc sự từ bỏ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác, và bất kỳ sự thất bại nào của Danny Jewelry trong việc khẳng định một quyền hoặc điều khoản theo Điều khoản Sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Bất kỳ sự cấm đoán, trì hoãn hoặc thiếu sót nào của Danny Jewelry trong việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền lực hoặc biện pháp khắc phục nào sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyền, quyền lực hoặc biện pháp khắc phục nào như vậy hoặc được coi hoặc coi là sự từ bỏ hoặc từ bỏ quyền đòi hỏi và thực thi trong tương lai, theo lệnh hoặc biện pháp pháp lý thích hợp hoặc công bằng khác, bất kỳ quyền, quyền hạn và biện pháp khắc phục nào được trao cho Danny Jewelry ở đây. Việc Danny Jewelry thực hiện bất kỳ quyền hoặc một phần quyền nào trong đó sẽ không loại trừ việc thực hiện thêm quyền đó,

Bất kỳ điều khoản nào trong đây được phát hiện là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực, tính hợp pháp hoặc khả năng thực thi của phần còn lại của Điều khoản Sử dụng.

Các tiêu đề trong Điều khoản Sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích các Điều khoản Sử dụng này.

Không có quyền, quyền hạn và biện pháp khắc phục được trao hoặc dành riêng cho Danny Jewelry trong Điều khoản Sử dụng này nhằm loại trừ bất kỳ quyền, quyền lực hoặc biện pháp khắc phục nào khác, nhưng mỗi quyền, quyền lực và biện pháp khắc phục như vậy sẽ được tích lũy và không thay thế, và sẽ bổ sung cho mọi quyền, quyền lực và biện pháp khắc phục ở đây được đưa ra cụ thể hoặc hiện tại hoặc sau này tồn tại theo luật, công bằng hoặc theo quy chế.

 

facebook
messenger
zalo
hotline